Hlavní plán výrobyse sestavuje se v naturálních jednotkách, vztahuje se na roční období, obsahuje množství výroby u každého druhu výrobku dle výrobního programu, sestavuje se s ohledem na maximální využití výrobní kapacity.
 plánování výroby v kanceláři.jpg
Sestavení plánu dle velikosti podniku(podle počtu zaměstnanců): malé podniky vycházejí ze zkušeností z předchozích let, velké podniky využívají počítačové systémy. Důležitým faktorem je situace na trhu.
 
Dílčí plán výroby
a)       operativní plán – konkretizuje hlavní plán výroby a to na kratší časové úseky (čtvrtletí/měsíc/týden/den), výroba určena i pro menší úseky uvnitř podniku (závody, provozy, dílny, pracoviště)
b)      lhůtní plán – sestavuje se podle přijatých zakázek, obsahuje výrobní úkoly v požadovaném množství a lhůtách dle jednotlivých druhů výroby
 
Operativní řízení výroby– podkladem je operativní plán, jedná se o zadávání výrobních příkazů, musí pružně reagovat na měnící se situaci ve výrobě, např. situace na trhu, porucha zařízení, nedostatek materiálu
plánování výroby.jpg 
Evidence výroby= zaznamenávání údajů o výrobě; odpracované hodiny, vyrobené kusy, výsledky kontroly, tyto údaje jsou důležitým podkladem pro výpočet úkolové mzdy, doklady jsou rozděleny dle typu výroby:
–          kusová – pracovní lístek
–          sériová – průvodka
–          hromadná – směnový plán
 
Péče o jakost
jakost = kvalita
a)       pojetí spotřebitele – chápe kvalitu jako stupeň uspokojování potřeb, čím je zboží kvalitnější, tím je užitečnější (1 jakost, 2 jakost)
b)      pojetí podniku – chápe jakost jako stupeň splnění určitých požadavků, které jsou obsahem norem kvality, v rámci EU se uplatňuje systém jednotlivých norem, ty určují výrobu, servis, způsob prodeje, podniky se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát o splnění norem – ISO řady 9000
 
Výroba a ekologie
Zásady ekologických postupů: maximální využití surovin, materiálu a energie, použití materiálu a energie s možností recyklace, snižování odpadu, možnost zpracování odpadu, nepoužívání nebezpečných a toxických materiálů (azbest, skelná vata), vlastní čistička odpadních vod, odsiřovací zařízení.